ទាក់ទង​មក​ពួក​យើង

បន្ថែម៖លេខ ៣ ផ្លូវយីហេងផ្លូវយ៉ានជាំងខាងត្បូងសហគមន៍ស៊ីនុនផ្លូវវ៉េនជាំងដុងហ្គ័នខេត្តក្វាងទុងប្រទេសចិន

ទំនាក់ទំនង៖អេលី

ទូរស័ព្ទ៖ + ៨៦-០៧៦៩-២២៧៧២៤០០

ទូរស័ព្ទចល័ត៖ +៨៦13377712850

អ៊ីមែល៖Eli@excitiphone.com

URL៖http://www.excitiphone.com/

Send Inquiry